Avís Legal

centrolafarga.com és un domini a Internet titularitat de LA FARGA SHOPPING CENTRE S.L., amb CIF B59453456, amb domicili a Av. d' Aragó, 330, Pol. Empresarial Las Mercedes, Edifici 5, 3a Planta, 28022, Madrid i Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 21594, Foli 116, Full M-384247 en endavant l' EMPRESA.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l'EMPRESA amb els Usuaris dels serveis presents en aquest lloc web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D' USUARIS

L'Usuari queda informat i accepta que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb l'EMPRESA o qualsevol de les seves delegacions (en el cas que n'hi hagués).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic i codis i les fotografies del centre, són titularitat de l'EMPRESA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, llevat de consentiment per escrit de l' EMPRESA.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

L'EMPRESA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l'EMPRESA. La presència de " links" o enllaços a les pàgines web de l'EMPRESA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per això, tant el present Avís com la Política de Privacitat només són d'aplicació a la pàgina web de l'EMPRESA i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

centrolafarga.com és un domini a Internet titularitat de LA FARGA SHOPPING CENTRE S.L., amb CIF B59453456, amb domicili a l'Av. D' Aragó, 330, Pol. Empresarial Las Mercedes, Edifici 5, 3a Planta, 28022, Madrid i Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 21594, Foli 116, Fulla M-384247 a l'EMPRESA.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre l'EMPRESA amb els Usuaris dels serveis presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D' USUARIS

L'Usuari queda informat i accepta que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb l'EMPRESA o qualsevol de les seves delegacions (si és el cas d'haver-les).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic, codis i fotografies del centre, són titularitat de l'EMPRESA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni tan sols citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de l'EMPRESA.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

L'EMPRESA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, podent inclús, limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a
través dels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l'EMPRESA. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de l'EMPRESA, té una finalitat únicament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació envers aquests. Per això, tant el present Avís com la Política de Privacitat, són només d'aplicació a la pàgina web de l'EMPRESA i no es garanteix en els accessos a través dels enllaços fins aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc cap a altres pàgines web.

Bases legals concursos

BASES LEGALES DEL SORTEO «Rebajas enero 2023 La Farga»

1. Identificación de la empresa organizadora.

La Farga Shopping Centre, SLU (en adelante, el centro comercial La Farga), con domicilio social en Madrid, calle Nanclares de Oca, 1, portal B y provisto del CIF núm. B-59453456, organiza un sorteo titulado «Rebajas enero 2023 La Farga».

2. Dates de començament i finalització del concurs i àmbit geogràfic.

La fecha de inicio de la campaña será el sábado 7 de enero de 2023 y finalizará el 28 de febrero. Cada sorteo tendrá su fecha de inicio y fin señalado en la publicación de Instagram. Se podrá participar en cada uno de ellos solo durante el período de tiempo establecido para cada sorteo. 

El centre comercial La Farga es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs en cas de força major, així com la facultat d' interpretar els presents termes i condicions legals.

Només es podrà participar des d'Espanya.

3. Regles i condicions per participar-hi.

Podran participar en la promoció aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya.

No podran participar en la campanya: els empleats que presten els seus serveis per o a la Farga, ni els seus familiars fins a segon grau. Tampoc podran participar les persones relacionades amb l' elaboració d' aquesta campanya ni els seus familiars fins a segon grau.

Per participar en el concurs, els usuaris hauran de:

Instagram: Para participar en el sorteo dentro de esta red social, los usuarios deberán seguir al influencer en cuestión y a La Farga, dar “like” a la publicación y mencionar a la persona con la que se irían de rebajas.

El centre comercial La Farga es reserva el dret a efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o per tal de millorar el seu avanç.

4. Selecció del guanyador i modalitat del sorteig.

La selección de los ganadores la realizarán los influencers a través de las herramientas que elijan, que certificarán que la selección ha sido aleatoria entre los participantes de Instagram que cumplan todas las condiciones.

Habrá 10 ganadores y 10 suplentes entre todos los participantes de Instagram. Tanto los ganadores  como los suplentes tendrán que cumplir los requisitos de la red social en la que participe (Facebook o Instagram).

Los ganadores serán anunciados por los influencers a través de historias. Si en el plazo de 24 horas no ha respondido alguno de los ganadores, el premio pasará al suplente, quien tendrá también 24 horas para responder. Una vez se ofrezca el premio al suplente, el anterior ganador perderá el derecho a reclamar el premio. 

El centre comercial La Farga queda eximit de qualsevol responsabilitat, en cas d'existir algun error en les dades facilitades pel guanyador / suplent, que impedeixi la seva identificació.

El centre comercial La Farga es reserva el dret que els premis quedin deserts també en el cas que el guanyador o el suplent designat no compleixi els requisits esmentats en aquestes bases, així com en el cas de no poder-se localitzar el guanyador i/o suplent.

5. Valor i naturalesa del premi ofert.

Los premios se ceñirán a lo acordado previamente con los organizadores. Los premios serán vales valorados en 100€ y 200€ para gastar en las tiendas de La Farga (no incluida restauración). Los premios se repartirán en cupones de 10€. En caso de no alcanzar el importe total del vale no se harán devoluciones en metálico ni en vales y en caso de superar el importe, el ganador se hará cargo de pagar la diferencia. El ganador del concurso está obligado a proporcionarnos su DNI, sus datos y la notificación oficial de haber ganado el premio para canjearlo en la gerencia del centro comercial y, posteriormente, en la tienda correspondiente. Los cupones tienen una validez máxima de gasto hasta el 28 de febrero. 

El centre comercial La Farga no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable als serveis de missatgeria que puguin afectar l' enviament dels premis.

L'organització contactarà amb el guanyador per explicar els detalls dels premis i el funcionament dels mateixos.

Un cop donat l' avís que el guanyador pot acudir a la Farga per recollir el seu premi, se l' informarà del termini límit corresponent per recollir-lo. Passada la data acordada no es podrà bescanviar.

Els premis són personals i intransferibles, i en cap cas poden ser objecte de bescanvi, alteració o compensació econòmica o d' un altre tipus a petició del guanyador.

6. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal (en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016).

6.1. El responsable del tratamiento de sus datos personales es La Farga Shopping Centre, SLU, provisto del CIF núm. B-59453456.

Adreça postal: Av. de Josep Tarradellas i Joan, 08901 l' Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Correu Electrònic: info@centrolafarga.com

6.2. La finalidad del tratamiento de los datos personales:

 • Publicitat i prospecció comercial.
 • Gestión de la participación en el concurso de Rebajas. 
 • Publicació d' aquests a les xarxes socials i altres mitjans de divulgació.

Remetre promocions i accions de màrqueting posteriors amb la finalitat de difondre i promocionar les activitats de La Farga.

6.3. Plazos de conservación de la información: Los datos identificativos de participantes se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para el desarrollo de la campaña y durante los plazos legales que, en su caso, le sean de aplicación. Los datos utilizados para publicidad y prospección comercial se mantendrán de manera indefinida, salvo que el usuario solicite su baja al centro comercial La Farga.

6.4. Base jurídica del tratamiento: la legitimación para el tratamiento de datos es el consentimiento otorgado por el participante con la participación en la campaña y, por tanto, con la aceptación de las presentes bases. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.

6.5. Derechos del Participante: Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición de los datos en los casos y con el alcance que establece el RGPD UE 2016/679. Así mismo, también tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse al centro comercial La Farga por alguno de los siguientes canales: info@centrolafarga.com.

Se l'informa del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Acceptació de les Bases Legals.

La participació en la campanya implica l' acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l' exclusió del participant i, com a conseqüència d' això, el centre comercial La Farga quedarà alliberada del compliment de l' obligació contreta amb aquest participant.

Bases Legales de ‘Food Lovers: Cena para dos personas por San Valentín en los restaurantes de La Farga’

 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ORGANIZADORA.

La Farga Shopping Centre, SLU (en adelante, el centro comercial La Farga), con domicilio social en Madrid, calle Nanclares de Oca, 1, portal B y provisto del CIF núm. B-59453456, organiza un concurso titulado ‘cena para dos personas por San Valentín en los restaurantes de La Farga’.

 1. FECHAS DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONCURSO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO.

La fecha de inicio de los concursos será el martes 31 de enero 2022 a las 09:00 horas y finalizarán el sábado 11 de enero a las 21:00 horas. Se podrá participar solo durante ese período de tiempo. Los ganadores se anunciarán a través de las redes sociales del centro comercial. 

El centro comercial La Farga se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de los concursos en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar y modificar por causa mayor los presentes términos y condiciones legales.

Només es podrà participar des d'Espanya.

 1. REGLAS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR.

Solo podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 18 años con residencia en España.

No podrán participar en la campaña, ni por tanto resultar ganadores: los empleados que prestan sus servicios para o en el centro comercial La Farga, ni sus familiares hasta segundo grado. Tampoco podrán participar las personas relacionadas con la elaboración de esta campaña ni sus familiares hasta segundo grado.

No será válida en ningún caso la participación de perfiles fraudulentos o expertos en concursos. Tampoco está permitida la participación a través de agentes o terceros, ni el uso de múltiples identidades

Para participar en los concursos, vigentes en el perfil de Instagram y Facebook, los usuarios deberán:

Facebook: Para participar en los sorteos dentro de esta red social, los usuarios deberán ser seguidores del centro comercial La Farga (@lafargacentrocomercial), dar like a la publicación y mencionar en comentarios a la persona con la que se irían de cena.

Instagram: Para participar en los sorteos dentro de esta red social, los usuarios deberán ser seguidores del centro comercial La Farga (@lafargacentrocomercial), dar like a la publicación y mencionar en comentarios a la persona con la que se irían de cena.

El centro comercial La Farga se reserva el derecho a efectuar cambios en las campañas durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance.

 1. SELECCIÓN DEL GANADOR Y MODALIDAD DEL SORTEO.

La selección de los ganadores de cada sorteo se realizará a través de la plataforma Cooltabs, que certifica que la selección ha sido aleatoria entre los participantes que cumplan todas las condiciones.

Habrá un único ganador y dos suplentes por cada sorteo realizado. En total se realizarán 10 sorteos a lo largo del periodo de duración de la campaña. 

Se seleccionará 1 ganador por sorteo entre todos los participantes de Instagram y Facebook. Tanto el ganador como los dos suplentes de cada sorteo tendrán que cumplir los requisitos que se solicitan en estas bases legales.

Se realizará un comentario en cada publicación del sorteo en Instagram y en Facebook anunciando el nombre del ganador. Si en el plazo de 24 horas el ganador no ha respondido, el premio pasará al suplente, quien también tendrá 24 horas para responder. Una vez se ofrezca el premio al suplente, el anterior ganador perderá el derecho a reclamar el premio. En el caso de que el segundo suplente no responda en 24 horas, el premio quedará desierto.

El centre comercial La Farga queda eximit de qualsevol responsabilitat, en cas d'existir algun error en les dades facilitades pel guanyador / suplent, que impedeixi la seva identificació.

El centre comercial La Farga es reserva el dret que els premis quedin deserts també en el cas que el guanyador o el suplent designat no compleixi els requisits esmentats en aquestes bases, així com en el cas de no poder-se localitzar el guanyador i/o suplent.

 1. VALOR Y NATURALEZA DEL PREMIO OFRECIDO.

El premio se ceñirá a lo acordado previamente con los organizadores. El premio de cada sorteo será una cena para 2 personas y dos cócteles para 2 personas de Anubis. El ganador de cada uno de los sorteos está obligado a ser mayor de edad, acudir físicamente al restaurante donde deba que canjear el premio y a Anubis con su DNI y la notificación oficial de haber ganado el premio. Las cenas en los restaurantes de La Farga están valoradas en:

 • Cena para dos personas en Casa Carmen valorada en 50€. Para participar es necesario seguir el perfil de @casacarmenrestaurant.
 • Cena para dos personas en Padthaiwok valorada en 30€.
 • Cena para dos personas en Taco Bell valorada en 30€.
 • Cena para dos personas en Ruar valorada en 50€.
 • Cena para dos personas en El Sazón de Isabel valorada en 50€.
 • Cena para dos personas en Sushisom valorada en 50€.
 • Cena para dos personas en Gastrobar Parada 52 valorada en 50€.
 • Cena para dos personas en El Chonero valorada en 50€.
 • Cena para dos personas en Poke House valorada en 30€.
 • Cena en Sandwich and Salads valorada en 30€.

El centre comercial La Farga no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable als serveis de missatgeria que puguin afectar l' enviament dels premis.

La organización contactará con los ganadores para explicarles los detalles del premio y el funcionamiento del mismo. Será obligatorio canjear el premio el martes 14 de febrero de 2023, Día de San Valentín, en horario de cena habilitado por los distintos restaurants. Fuera de dicha fecha no se podrá canjear.

Una vez dado el aviso, al ganador se le informará que solo podrá disfrutar del premio el martes 14 de febrero de 2023. 

Els premis són personals i intransferibles, i en cap cas poden ser objecte de bescanvi, alteració o compensació econòmica o d' un altre tipus a petició del guanyador.

 1. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE ABRIL DE 2016).

       6.1. El responsable del tractament de les seves dades personals és La Farga Shopping Centre, SLU, proveït del CIF núm. B-59453456:

Adreça postal: Av. de Josep Tarradellas i Joan, 08901 l' Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Correu Electrònic: info@centrolafarga.com

       6.2. La finalitat del tractament de les dades personals:

Publicitat i prospecció comercial.

Gestión de la participación en el concurso ‘cena para dos personas en Casa Carmen por San Valentín’, en el desarrollo del mismo y en la designación del ganador/es.

Publicació d' aquests a les xarxes socials i altres mitjans de divulgació.

Remitir promociones y acciones de marketing posteriores con la finalidad de difundir y promocionar las actividades de La Farga

      6.3.Plazos de conservación de la información:

Los datos identificativos de los participantes se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para el desarrollo del concurso y durante los plazos legales que, en su caso, le sean de aplicación. Los datos utilizados para publicidad y prospección comercial se mantendrán de manera indefinida, salvo que el usuario solicite su baja del centro comercial La Farga.

      6.4. Base jurídica del tractament:

La legitimación para el tratamiento de datos es el consentimiento otorgado por el participante con la participación en el concurso y, por tanto, con la aceptación de las presentes bases. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.

      6.5. Cesiones y transferencias internacionales:

El concurso se desarrolla a través de una plataforma web y redes sociales que pueden alojar la información en servidores situados fuera del Espacio Económico Europeo.

      6.6. Derechos del Participante:

Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició de les dades en els casos i amb l'abast que estableix el RGPD UE 2016/679. Així mateix, també té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Per exercir aquests drets podrà adreçar-se al centre comercial La Farga per algun dels següents canals: info@centrolafarga.com.

Se l'informa del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. PENALIZACIONES EN CASO DE USO FRAUDULENTO.

S'entén com a frau l'ús de plataformes o aplicacions independents per aconseguir pistes o més participacions en el concurs, igual que comportaments que detectem com aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la anulación de la participación. El centro comercial La Farga se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como manipulación o falsificación del concurso.

El centre comercial La Farga queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin deure' s a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l' aplicació mitjançant la qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la mateixa i a l' accés a les diferents pàgines i trameses de respostes de participació a través d' Internet.

 1. CESIONES DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los participantes y ganadores cederán los derechos de explotación de sus fotografías/vídeos en el momento de la recogida de los premios a la empresa centro comercial La Farga para el concurso .

Durante 1 año en España. Si no se especifica el tiempo, se entienden cedidos por la Ley de Propiedad Intelectual los derechos de explotación durante un período de 5 años. Si no se especifica el territorio, se entienden cedidos por dicha Ley los derechos de explotación para el territorio en el que se efectúa la cesión.

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social.

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El participante está proporcionando su información y datos al centro comercial La Farga y no a Instagram.

 1. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES.

La participación en cualquiera de los concursos implica la aceptación de los presentes términos y condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicarán la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, el centro comercial La Farga quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con este participante.